දුරකතන

  • බස්නායක නිලමේෙතුමාගේ කාර්යාලය (පොදු)
047 2235122

ෆැක්ස්

  • බස්නායක නිලමේෙතුමාගේ කාර්යාලය (පොදු)
047 2235465

ලිපිනයන්

  • තැපැල්
රුහුණු මහා කතරගම දේවාලය,
කතරගම


  • ඊ මේල්
kataragama@sltnet.lk
kataragamadewalaya@gmail.com

Copyright © 2015. All Rights Reserved.


Login Form