අරමුදල්

රුහුණු කතරගම මහා දේවාලයේ බස්නායක නිළමේතුමාගේ නව සංකල්පයක් අනුව මෙවර ඇසළ පෙරහැරේ අලි ඇතුන් හා අනෙකුත් පෙරහැර අංග සදහා අනුග‍්‍රහය ලබාදීමට මහජනතාවට අවස්ථාව උදාකරදී තිබේ.

වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න.
කාර්යාලය - 047 2235122 / 047 7235125

පොදු අරමුදල

මහජන බැංකුව

ගිණුම් අංකය : 168100127000462

ලංකා බැංකුව

ගිණුම් අංකය : 5203680

සංවර්ධන අරමුදල

මහජන බැංකුව

ගිණුම් අංකය : 168100177000681

පෙරහැර අරමුදල

ලංකා බැංකුව

ගිණුම් අංකය : 5203918

Copyright © 2015. All Rights Reserved.


Login Form