ඇසළ මහා මංගල්‍යය 2017 - කාර්යය සටහන

ජුනි


10 - සෙනසුරාදා : කප් සිටුවීම

ජූලි

24 - සඳුදා : ආරම්භක පෙරහර
25 - අඟහරුවාදා : දෙවැනි පෙරහර
26 - බදාදා : තුන්වැනි පෙරහර
27 - බ්‍රහස්පතින්දා : හතරවැනි පෙරහර
28 - සිකුරාදා : පස්වැනි පෙරහර
29 - සෙනසුරාදා : හයවැනි පෙරහර
බස්නායක නිලමේ තුමාගේ නිල නිවාසයේ පැවැත්වෙන සංඝගත දකෂිණාව
අතුපන්දල දැමීම
බස්නායක නිලමේ තුමාගේ සහභාගීත්වයෙන් දෙවියන් වහන්සේ වැඩමවීම සිදුකෙරෙන අතර
එතුමා චාරිත්‍රානුකූලව මෙදින පෙරහැරේද ගමන් කරනු ඇත
30 - ඉරිදා : හත්වැනි පෙරහර
31 - සඳුදා : අටවැනි පෙරහර

අගෝස්තු

01 - අඟහරුවාදා : නවවැනි පෙරහර
02 - බදාදා : දහවැනි පෙරහර
03 - බ්‍රහස්පතින්දා : එකොළොස්වැනි පෙරහර
04 - සිකුරාදා : දොළොස්වැනි පෙරහර
ගිනි පෑගීමේ උත්සවය
05 - සෙනසුරාදා : දහතුන්වැනි පෙරහර
06 - ඉරිදා : දහහතරවැනි පෙරහර
07 - සඳුදා : පහලොස්වැනි පෙරහර
: අවසන් මහා පෙරහර
08 - අඟහරුවාදා : දිය කැපීමේ මංගල්‍යය


පෙරහර ගමන් මාර්ගය

ජූලි 25 : මහා දේවාලය - ප්‍රධාන වීදිය - වල්ලි අම්මා දේවාලය - එම මාර්ගයේම ආපසු මහා දේවාලය
ජූලි 26 සිට අගෝස්තු 06 දක්වා : මහා දේවාලය - පිට වීදිය - වල්ලි අම්මා දේවාලය - ප්‍රධාන වීදිය - මහා දේවාලය
අගෝස්තු 07 : මහා දේවාලය - කිරිවෙහෙර දක්වා මාර්ගය - කිරිවෙහෙරින් ආපසු හැරී එම මාර්ගයේම පැමිණ දේවාල මලූව - පිට වීදිය -වල්ලි අම්මා දේවාලය - ප්‍රධාන වීදිය - මහා දේවාලය

Copyright © 2015. All Rights Reserved.


Login Form