ඇසළ මහා මංගල්‍යය 2016 - කාර්යය සටහන

මැයි
    22-ඉරිදා         කප් සිටුවීම

ජූලි  
    
    05-අඟහරුවාදා           : ආරම්භක පෙරහර
    06-බදාදා                 :  දෙවැනි පෙරහර
    07-බ්‍රහස්පතින්දා         : තුන්වැනි පෙරහර
    08-සිකුරාදා              : හතරවැනි  පෙරහර
    09-සෙනසුරාදා          :  පස්වැනි පෙරහර
    10-ඉරිදා                 : හයවැනි පෙරහර
                                 බස්නායක නිලමේ තුමාගේ නිල නිවාසයේ පැවැත්වෙන සංඝගත දකෂිණාව
                                අතුපන්දල දැමීම
                                බස්නායක නිලමේ තුමාගේ සහභාගීත්වයෙන් දෙවියන් වහන්සේ වැඩමවීම සිදුකෙරෙන අතර
                                එතුමා චාරිත්‍රානුකූලව මෙදින පෙරහැරේද ගමන් කරනු ඇත
    11-සඳුදා                :හත්වැනි  පෙරහර
    12-අඟහරුවාදා         :අටවැනි පෙරහර
    13-බදාදා               :නවවැනි පෙරහර   
    14-බ්‍රහස්පතින්දා       :දහවැනි  පෙරහර   
    15-සිකුරාදා            :එකොළොස්වැනි  පෙරහර
    16-සෙනසුරාදා        :දොළොස්වැනි පෙරහර    
                              ගිනි පෑගීමේ උත්සවය
    17-ඉරිදා               :දහතුන්වැනි පෙරහර
    18-සඳුදා               :දහහතරවැනි පෙරහර
    19-අඟහරුවාදා         :පහලොස්වැනි පෙරහර
                              :අවසන් මහා පෙරහර   
    20-සෙනසුරාදා         දිය කැපීමේ මංගල්‍යය


පෙරහර ගමන් මාර්ගය

ජූලි 05                           මහා දේවාලය - ප්‍රධාන වීදිය - වල්ලි අම්මා දේවාලය - එම මාර්ගයේම ආපසු මහා දේවාලය                
ජූලි  06 සිට ජූලි 18 දක්වා     මහා දේවාලය - පිට වීදිය - වල්ලි අම්මා දේවාලය - ප්‍රධාන වීදිය - මහා දේවාලය
ජූලි 19 දින                       මහා දේවාලය - කිරිවෙහෙර දක්වා මාර්ගය - කිරිවෙහෙරින්  ආපසු හැරී එම මාර්ගයේම පැමිණ දේවාල මලූව - පිට වීදිය -වල්ලි අම්මා දේවාලය - ප්‍රධාන වීදිය - මහා දේවාලය


Copyright © 2015. All Rights Reserved.


Login Form