ප්‍රථම පෙරහැර

කතරගම ඇසළ පෙරහැර පසු ගිය 17 වැනි දින අති උත්කර්ෂවත් අයුරින් ආරම්භ කරනු ලැබීය.
ලංකාවේ පැවැත්වෙන පෙරහැර මංගල්‍යන් අතරින් පැණිම හා දිගින් අඩුම පෙරහැර වන කතරගම පෙරහැර දූටු ගැමුණු යුගයේ සිට අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යනු ලබනු පෙරහැර මංගල්‍යකි.
මෙම ඡායාරුපයේ දැක්වෙනුයේ 17 වැනි දින ප්‍රථම පෙරහැර වාසනා හස්තිරාජයා පිට දෙවියන් වැඩමවාගෙන ප්‍රධාන වහල් කඩ දොරටුවෙන් වීදි සංචාරය සදහා පිටවු අයුරුයි.

කතරගම  කේ ඩි දේවප්‍රිය 2015.07.19

Copyright © 2015. All Rights Reserved.


Login Form