රුහුණු මහා කතරගම දේවාලයේ ඇසළ පෙරහැර මංගල්‍යය - 2016

පළමු දින විදි සංචාරය කෙරුණු  පෙරහැර මංගල්‍යයේ දසුන් පෙළක්...... 

https://www.facebook.com/Kataragamadevalaya/photos/?tab=album&album_id=1654942554826034

Copyright © 2015. All Rights Reserved.


Login Form