දේවාලය මගින් සිදුකරන සේවාවන්

  • දේවාලයේ සියලුම ඉදිකිරීම්, සංවර්ධනය කිරීම් හා නඩත්තු කටයුතු
  • පූජා භූමියේ පවිත්‍රතා කටයුතු සිදුකිරීම්
  • වාර්ෂික පෙරහර මංගල්‍යයන්
  • සනීපාරක්ෂක සේවා
  • සියලුම දහම් පාසල් දරුවන්ට උදෑසන ආහාරය සැපයීම
  • 6 ශ්‍රේණියේ සිට අ.පො.ස. (සා/පෙළ) විභාගය දක්වා නොමිලේ උපකාරක පන්ති පැවැත්වීම
  • සරසවි සිසුන්ට ශිෂ්‍යාධාර ලබාදීම
  • වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සදහා ආධාර ලබාදීම
  • ගම්වැසියන්ගේ පොදු කටයුතු සදහා අනුග්‍රහය

Copyright © 2015. All Rights Reserved.


Login Form