ඇසළ මහා මංගල්‍යය 2015 - කාර්යය සටහන

ජුනි
03-බදාදා කප් සිටුවීම

ජූලි

17-සිකුරාදා : ආරම්භක පෙරහර
18-සෙනසුරාදා : දෙවැනි පෙරහර
19-ඉරිදා : තුන්වැනි පෙරහර
20-සඳුදා : හතරවැනි පෙරහර
21-අඟහරුවාදා : පස්වැනි පෙරහර
22-බදාදා : හයවැනි පෙරහර
බස්නායක නිලමේ තුමාගේ නිල නිවාසයේ පැවැත්වෙන සංඝගත දකෂිණාව
අතුපන්දල දැමීම
බස්නායක නිලමේ තුමාගේ සහභාගීත්වයෙන් දෙවියන් වහන්සේ වැඩමවීම සිදුකෙරෙන අතර එතුමා චාරිත්‍රානුකූලව මෙදින පෙරහැරේද ගමන් කරනු ඇත
23-බ්‍රහස්පතින්දා :හත්වැනි පෙරහර
24-සිකුරාදා :අටවැනි පෙරහර
25-සෙනසුරාදා :නවවැනි පෙරහර
26-ඉරිදා :දහවැනි පෙරහර
27-සඳුදා :එකොළොස්වැනි පෙරහර
28-අඟහරුවාදා :දොළොස්වැනි පෙරහර
ගිනි පෑගීමේ උත්සවය
29-බදාදා :දහතුන්වැනි පෙරහර
30-බ්‍රහස්පතින්දා :දහහතරවැනි පෙරහර
31-සිකුරාදා :පහලොස්වැනි පෙරහර
:අවසන් මහා පෙරහර
අගෝස්තු

01-සෙනසුරාදා දිය කැපීමේ මංගල්‍යය


පෙරහර ගමන් මාර්ගය

ජූල 17 මහා දේවාලය - ප්‍රධාන වීදිය - වල්ලි අම්මා දේවාලය - එම මාර්ගයේම ආපසු මහා දේවාලය
ජූලි 18 සිට ජූලි 30 දක්වා මහා දේවාලය - පිට වීදිය - වල්ලි අම්මා දේවාලය - ප්‍රධාන වීදිය - මහා දේවාලය
ජූලි 31 දින මහා දේවාලය - කිරිවෙහෙර දක්වා මාර්ගය - කිරිවෙහෙරින් ආපසු හැරී එම මාර්ගයේම පැමිණ දේවාල මලූව - පිට වීදිය -වල්ලි අම්මා දේවාලය - ප්‍රධාන වීදිය - මහා දේවාලය


Copyright © 2015. All Rights Reserved.


Login Form